Innledning

ADVARSEL! Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
ADVARSEL! Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.