Ustawianie alertu

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz aktywność.
  UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
 4. Wybierz Alerty.
 5. Wybierz opcję:
  • Wybierz Dodaj nowy, aby dodać dodatkowe alerty dla aktywności.

  • Wybierz nazwę alertu, aby edytować istniejący alert.

 6. Jeśli to konieczne, wybierz typ alertu.
 7. Wybierz strefę, podaj wartości minimalne i maksymalne lub wprowadź wartość niestandardową dla alertu.
 8. W razie potrzeby włącz alert.

W przypadku wydarzeń i powtarzających się alertów po każdym wprowadzeniu wartości alertu pojawi się komunikat. W przypadku alertów zakresowych komunikat pojawi się za każdym razem, gdy określony zakres (wartości minimalne i maksymalne) zostanie przekroczony.