הגדרות מערכת

החק את MENU, ובחר באפשרות מערכת.

שפה

להגדרת השפה המוצגת בהתקן.

שעה

כוונון הגדרות זמן (הגדרות זמן)‏.

תאורה אחורית

כוונון הגדרות תאורה אחורית (שינוי הגדרות תאורה אחורית).

צלילים

להגדרת צלילי ההתקן, כגון צלילי מקשים, התראות ורטט.

נא לא להפריע

הפעלה או כיבוי של מצב נא לא להפריע. השתמש באפשרות במהלך שינה כדי להדליק את מצב 'נא לא להפריע' באופן אוטומטי במהלך שעות השינה הרגילות שלך. ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך בחשבון Garmin Connect™‎‏.

הגדר מקשים

הגדרה זו מאפשרת לך להקצות קיצורים למקשי ההתקן (התאמה אישית של מקשי הקיצור).

נעילה אוטומטית

מאפשר לך לנעול את המקשים אוטומטית כדי למנוע לחיצות לא מכוונות על מקשים. השתמש באפשרות בזמן פעילות כדי לנעול את המקשים במהלך פעילות מתוזמנת. השתמש באפשרות לא בזמן פעילות כדי לנעול את המקשים בזמן שאתה לא מתעד פעילות מתוזמנת.

יחידות

הגדרת יחידות המידה בהן נעשה שימוש בהתקן (שינוי יחידות המידה).

תבנית

הגדרת העדפות תבנית כלליות, כגון הקצב והמהירות המוצגים במהלך פעילויות, תחילת השבוע ותבנית מיקום גיאוגרפי ואפשרויות נתונים.

הקלטת נתונים

להגדרת האופן שבו ההתקן מתעד נתוני פעילות. האפשרות להקלטה חכם (ברירת המחדל) מאפשרת הקלטות ממושכות יותר של פעילויות. האפשרות להקלטה של כל שנייה מספקת תיעודים מפורטים יותר של פעילויות, אך ייתכן שלא ניתן יהיה להקליט באמצעותה פעילויות שלמות הנמשכות לפרקי זמן ארוכים יותר.

מצב USB

הגדרת ההתקן לשימוש ב-MTP (פרוטוקול העברת מדיה) או למצב Garmin® בעת חיבור למחשב.

איפוס

אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות (איפוס כל הגדרות ברירת המחדל).

עדכון תוכנה

מאפשר לך להתקין עדכוני תוכנה שהורדה באמצעות Garmin Express™. השתמש באפשרות עדכון אוטומטי כדי לאפשר להתקן להוריד את עדכון התוכנה האחרון Wi‑Fi® כשיש חיבור מזין.

אודות

הצגת ההתקן, התוכנה, הרישיון ופרטי התקינה.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v5