Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours

UPOZORENJE

Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw™ Contours korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin® ne zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se oslanjate na karte koje su izradile treće strane.

Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i oznakama dubine za svaku vodenu površinu.

Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.


Karta s generiranim konturama

Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od 32 km/h (20 mph).

Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.

Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može se snimiti otprilike 1500 sati podataka.

Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu karticu.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7