Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours

Na karti odaberite Izbornik > Quickdraw Contours > Postavke.

Snimanje pomaka

Postavlja udaljenost između dubine sonara i dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.

Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od 3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft), unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje pomaka.

Pom.na prik.karat.kor.

Postavlja razlike između dubine kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.

Prik.pom.karata koris.

Postavlja razlike između dubine kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.

Boje karte

Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw™ Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja kontura obojana su uobičajenim bojama karte.

Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od 32 km/h (20 mph).

Sjenčanje dubine

Određuje minimalnu i maksimalnu dubinu raspona dubina i boju za taj raspon dubina.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7