Datafält

Medelkadens

Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Medelkadens

Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Kadens

Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.

Kadens

Löpning. Steg per minut (höger och vänster).

Varvkadens

Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Varvkadens

Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Sen. varvkadens

Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.

Sen. varvkadens

Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.

Lufttryck

Okalibrerat omgivande tryck.

Medelstigning

Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

Stigning varv

Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.

Stign. sen. varv

Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.

Max. stigning

Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Totalt uppför

Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.

Balans

Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.

Med.balans 10 s

Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.

Med.balans 30 s

Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.

3 s medelbalans

Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.

Med. balans

Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.

Varvbalans

Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.

Barometr. tryck

Kalibrerat aktuellt lufttryck.

Bäring

Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

Prestationsförh.

Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.

Kalorier

Mängden totala kalorier som förbränts.

Kompassriktning

Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Kurs

Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Medelsluttning

Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Sluttning varv

Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.

Sluttn. sen. varv

Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.

Maximalt nedför

Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.

Totalt nedför

Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Distans

Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.

Intervall- distans

Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.

Varv distans

Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

Sen. interv.dist

Tillryggalagd sträcka för senast slutförda intervall.

Sen. varv dist.

Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.

Nautisk distans

Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.

Återst. distans

Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Avst. till nästa

Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Höjd

Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

Max. höjd

Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Minst Höjd

Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Dest.- namn

Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

ETA

Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETA nästa

Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETE

Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.

Glidförhållande

Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

Glidförh. t. dest.

Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

GPS-höjd

Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.

GPS-riktning

Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

Lutning

Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.

Markkontakttid

Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.

Med GCT

Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.

Marktid varv

Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.

GCT, h/v-balans

Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.

M. h/v-bal. mark

Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.

Kont.bal. varv

Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.

Riktning

Den riktning som du rör dig i.

Puls

Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

%HRR

Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).

Puls %Max.

Procentandelen av maxpuls.

Medel puls

Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.

Med. %HRR

Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.

Med.puls %Max

Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.

Med. puls int.

Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.

Med% pulsr. int.

Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.

Med% max. int.

Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.

Max. puls int.

Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.

Max% pulsr. int.

Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.

Max% maxp. int.

Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.

Varv puls

Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.

Varv %HRR

Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.

Varvpuls %Max.

Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.

Puls sen. varv

Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.

Pulszon

Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).

Varv

Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Längder

Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.

Intervallängder

Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.

Dest.-plats

Positionen för slutdestinationen.

Latitud/longitud

Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

Plats

Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

Nästa waypoint

Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Ur takt

Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

Tempo för 500 m

Det aktuella simtempot per 500 meter.

M.tempo 500 m

Det genomsnittliga simtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.

M.t. 500m, ak. v.

Det genomsnittliga simtempot per 500 meter för det aktuella varvet.

M.t. 500m, se. v.

Det genomsnittliga simtempot per 500 meter för det senaste varvet.

Medeltempo

Medeltempot för den aktuella aktiviteten.

Tempo

Aktuellt tempo.

Intervall- tempo

Medeltempot för det aktuella intervallet.

Varvtempo

Medeltempot för det aktuella varvet.

Sen. int. Tempo

Medeltempot för det senast slutförda intervallet.

Sen. varvtempo

Medeltempot för det senast slutförda varvet.

Tempo sen längd

Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.

Pedaljämnhet

En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.

Kraft

Den aktuella uteffekten i watt.

%FTP

Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).

10 s medelkraft

Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.

30 s medelkraft

Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.

3 sek medelkraft

Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.

Medel Kraft

Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.

Intensity Factor

Intensity Factor för den aktuella aktiviteten.

Kraft - Varv

Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.

Kraft - Sen. varv

Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.

Maximal kraft

Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.

Max. kraft varv

Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.

NP

Normalized Power för den aktuella aktiviteten.

NP - Varv

Medel Normalized Power för det aktuella varvet.

NP senaste varv

Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.

Kraft till vikt

Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.

TSS

Training Stress Score för den aktuella aktiviteten.

Kraftzon

Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.

Repetera vid

Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).

Vilotimer

Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).

Fart

Den aktuella fart du färdas med.

Med. fart

Medelfarten för den aktuella aktiviteten.

Varv fart

Medelfarten för det aktuella varvet.

Senaste varv fart

Medelfarten för det senast slutförda varvet.

Maxfart

Toppfarten för den aktuella aktiviteten.

Nautisk fart

Aktuell hastighet i knop.

Steg

Antalet steg registrerade av fotenheten.

M.längd/simtag

Tillryggalagd medelsträcka per simtag under den aktuella aktiviteten.

M.lä./sim. akt. i.

Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det aktuella intervallet.

M./simt., för. int.

Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det senast slutförda intervallet.

Simtagslängd

Den tillryggalagda sträckan per simtag.

Simtag

Totalt antal simtag för den aktuella aktiviteten.

Intervallsimtag

Totalt antal simtag för det aktuella intervallet.

Sen. int.simtag

Totalt antal simtag för det senast slutförda intervallet.

Simtag sen. län.

Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.

MED. SIM/LÄ

Antal simtag i snitt per längd under den aktuella aktiviteten.

Int. simtag/längd

Antal simtag i snitt per längd under det aktuella intervallet.

Simtagstempo

Antalet simtag per minut (spm).

MEDSIMTEMPO

Antal simtag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.

INT SIMT.TEMPO

Antal simtag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.

Tempo sen. int.

Antal simtag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda intervallet.

Tempo s. längd

Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.

Int. simtagstyp

Aktuell simtagstyp för intervallet.

Sen. int.simt.typ

Simtagstyp som användes under det senast slutförda intervallet.

Simtag sen läng

Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.

SWOLF-genomsn

Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.

SWOLF sen. län.

Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.

Intervall- SWOLF

Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.

SWOLF SEN. INT.

Genomsnittlig swolf-poäng för det senast slutförda intervallet.

Soluppgång

Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Solnedgång

Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Temperatur

Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.

Sen dygn högsta

Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.

Sen dygn lägsta

Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.

Genomsn varvtid

Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

Total tid

Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.

Intervalltid

Stopptiden för det aktuella intervallet.

Varv tid

Stopptiden för det aktuella varvet.

Sen. intervall Tid

Stopptiden för det senast slutförda intervallet.

Senast varv tid

Stopptiden för det senast slutförda varvet.

Steglängd

Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.

Medelsteglängd

Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.

Steglängd varv

Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.

Tid i zon

Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.

Aktuell tid

Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Tid till nästa

Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Tidur

Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

Rundtrampseffektivitet

Mått på hur effektivt cyklisten trampar.

Träningseffekt

Aktuell påverkan (1,0 till 5,0) på din kondition.

VMG

Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

V dist. till dest.

Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Vertikal rörelse

Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.

Med vert. rörelse

Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.

Vert sv. varv

Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.

Förh. vert./steglängd

Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.

Medelkvot vert.

Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.

Vert. kvot, varv

Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.

Vertikal fart

Stigningens eller sänkningens takt över tiden.

Vert fart mot mål

Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Energi

Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.