Kalibracja wysokościomierza barometrycznego

Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS. Znając rzeczywistą wysokość lub prawidłowe ciśnienie dla poziomu morza, można ręcznie skalibrować wysokościomierz barometryczny.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Wysokościomierz.
  3. Wybierz opcję:
    • Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym GPS, wybierz kolejno Autokalibr. > Włączony.

    • Aby podać znaną wysokość, wybierz Kalibruj.