Wymienianie baterii przez użytkownika

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania baterii.
OSTRZEŻENIE! Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
OSTRZEŻENIE! Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
OSTRZEŻENIE! Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran. Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
PRZESTROGA! Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego przetwarzania odpadów.