Postavke kompasa

Držite UP i odaberite Postavke > Senzori > Kompas.

Kalibriraj

Omogućivanje ručnog kalibriranja senzora kompasa (Kalibracija kompasa).

Prikaz

Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

Referentni sjever

Postavljanje referentnog sjevera kompasa (Postavljanje referentnog sjevera).

Način rada

Postavljanje kompasa tako da koristi samo podatke sa elektroničkih senzora (Uključeno), kombinaciju GPS podataka i podataka elektroničkog senzora prilikom kretanja (Automatski) ili samo GPS podatke (Isključi).