Postavke izgleda za RealVü

Na prikazu sonara RealVü odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izgled.

Boje točaka

Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja signala sonara.

Boje dna

Postavlja shemu boja za dno.

Stil dna

Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim vodama, možete odabrati opciju Točke i ručno postaviti raspon na pliću vrijednost.

Legenda boja

Pokazuje dubine označene bojama.

Kontrole na zaslonu

Prikazuje ili skriva gumbe na zaslonu.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7