Systeminnstillinger

Hold nede UP, og velg Innstillinger > System.

Brukerprofil

Gjør det mulig å åpne og tilpasse personlig statistikk (Konfigurere brukerprofilen).

Holdtaster

Gjør at du kan angi snarveier for tastene på enheten (Tilpasse holdtaster).

Automatisk lås

Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

Språk

Angir språket som vises på enheten.

Tid

Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).

Bakgrunnslys

Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Innstillinger for bakgrunnslys).

Lyder

Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.

Enheter

Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (Endre måleenhetene).

GLONASS

Du kan bruke GLONASS for å få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon. Bruk av alternativene GPS og GLONASS sammen kan redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av alternativet GPS alene.

Posisjonsformat

Angir alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.

Format

Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet som vises under aktiviteter og i starten av uken.

Dataregistrering

Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.

USB-modus

Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.

Fabrikkinnstillinger

Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger).

Programvare- oppdatering

Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express™.

Om

Viser informasjon om enhet, programvare og lisens.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7