Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Na ekranie urządzenia można wyświetlić informacje o urządzeniu, np. identyfikator urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia i umowę licencyjną.

  1. Przytrzymaj Symbol menu.
  2. Wybierz kolejno System > O systemie.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v7
Grudzień 2023