Known Map Errors

We strive to provide you with the most accurate and up-to-date maps available. However, road features and routing are subject to change, so the data we receive from our map providers may not always reflect the latest road modifications and/or additions in your area.

Sometimes, we are notified of errors in our map providers’ data that could present safety concerns. Because your safety is important to us, we have listed all known map errors below.

Remember, you are solely responsible for safe navigation and the prudent use of a GPS navigation aid. Always defer to all posted road signs and road conditions when making driving decisions. If you notice a map is incorrect, please report a map error to us.

 • Product: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • Country: Netherlands
 • Problem: Potential incorrect routing in the Netherlands.
 • Description: We have recently been made aware of an issue involving map data present on our personal navigation devices (PNDs) that may cause the PNDs with certain map versions to indicate the direction of travel incorrectly on a very low percentage of road segments only in the Netherlands. We have determined that certain roadway segments within the Netherlands have incorrect one-way assignments, resulting in travel guidance against the flow of traffic for short portions of certain calculated routes. This issue affects primarily roundabouts or non-controlled access roads. 
 • Products Affected: The issue affects the City Navigator Europe NT and NTU database version 2013.40. This database version was made available for download Feb. 27, 2013, and the issue therefore affects any Garmin PND to which the user has downloaded this database version since that date. The same affected map update is also available on an SD card as an accessory.
 • Resolution: As indicated in the operator manuals, always evaluate conditions such as road signs and traffic flow before following the GPS recommendations/guidance. Customers with City Navigator Europe NT and NTU 2013.40 database should be aware of the potential routing issues documented above and always ensure the vehicle is operated safely according to traffic and route requirements. We are working on a database update that will correct this issue, available late April 2013.

 • Product: BlueChart® g2 or g2 Vision® v2009 Data Cards (Released March 2009)
 • Country: Worldwide
 • Problem: See recall information.
 • This issue has been resolved with the release of the v2010 data cards (Released March 2010)

 • Product: City Navigator® North America, Versions Prior to 2010.1 (Released May 2009)
 • City: Screven
 • County: Wayne
 • State: Georgia
 • Country: U.S.
 • Latitude/longitude: N31.48616 W82.01674
 • Problem: U.S. Highway 84, known locally as JL Tyre St, is incorrectly depicted as an undivided, 2-way highway running through the center of Screven, GA. The highway was reconfigured and is now divided with 2 lanes going 1 way in each direction. Drivers traveling northeast through Screven should be aware of this change and bear right onto the newly constructed roadway where the highway divides approximately 0.5 miles before entering Screven from the south. For drivers traveling southwest on U.S. Highway 84, the geometry of the road remains the same, although all lanes are now designated as one-way southbound.

Remember, you should also update your maps regularly, which will automatically correct any map errors, as well as give you the latest road maps and points of interest.


Známé chyby map

Snažíme se vám poskytovat nejpresnejší a nejaktuálnejší dostupné mapy. Silnice a trasy se však mohou menit a data obdržená od našich poskytovatelu map nemusí vždy odrážet nejnovejší zmeny a nové úseky silnic ve vaší oblasti.

V nekterých prípadech jsme upozornováni na chyby v datech našich poskytovatelu map, které potenciálne predstavují bezpecnostní riziko. Vaše bezpecnost je pro nás duležitá a proto jsme pripravili níže uvedený seznam všech známých chyb map.

Upozornujeme, že nesete výlucnou odpovednost za bezpecné a rozumné používání navigace a navigacního systému GPS. Pri rozhodování o jízde se vždy musíte podrídit veškerému místnímu znacení a stavu silnice.

 • Produkt: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • Zeme: Nizozemsko
 • Problém: Možné nesprávné trasování v Nizozemsku.
 • Popis: Spolecnost Garmin byla nedávno upozornena na problém týkající se mapových dat v prenosných navigacních zarízeních (PND), který muže zpusobit chybu, pri které prenosné navigacní zarízení s urcitými verzemi map udává nesprávnou trasu k cíli. Problém se týká jen velmi malé cásti silnicních segmentu, a to jen na území Nizozemska. Spolecnost Garmin zjistila, že urcité silnicní segmenty na území Nizozemska mají nesprávná jednosmerná prirazení, což znamená, že uživatel je na krátkých úsecích vypoctených tras navigován proti povolenému smeru jízdy. Tento problém se týká predevším kruhových objezdu a silnic s nerízeným prístupem. 
 • Dotcené produkty: Problém se týká produktu City Navigator Europe NT a NTU s databází verze 2013.40.  Tato verze databáze byla zprístupnena ke stažení. 27. února 2013 a problém proto ovlivnuje všechna prenosná navigacní zarízení Garmin, do kterých si uživatelé po tomto datu stáhli tuto verzi databáze. Stejná dotcená aktualizace mapy je také dostupná na karte SD jako príslušenství.
 • Rešení: Jak je uvedeno v návodech k obsluze, vždy vyhodnotte aktuální dopravní podmínky, napríklad místní znacení a smer provozu, než se zacnete rídit doporucením nebo vedením GPS. Zákazníci s produktem City Navigator Europe NT a NTU s databází verze 2013.40 by meli vzít do úvahy výše uvedené možné problémy pri trasování a vždy zajistit, aby vozidlo bylo provozováno bezpecne v souladu s dopravními a silnicními požadavky. Spolecnost Garmin v soucasnosti pracuje na aktualizaci databáze, která tento problém opraví. Ocekáváme, že aktualizace bude dostupná koncem dubna 2013.

 • Produkt: Datové karty BlueChart® g2 nebo g2 Vision® verze 2009 (vydáno v breznu 2009)
 • Zeme: Celý svet
 • Problém: Viz Informace o stahování.
 • Tento problém byl vyrešen s vydáním datových karet verze 2010 (vydáno v breznu 2010)

 • Produkt: City Navigator® North America, verze pred verzí 2010.1 (vydáno v kvetnu 2009)
 • Mesto: Screven
 • Kraj: Wayne
 • Stát: Georgia
 • Zeme: USA
 • Zemepisná šírka/délka: N31.48616 W82.01674
 • Problém: Americká dálnice c. 84, místne nazývaná "JL Tyre St", se nesprávne zobrazuje jako dvousmerná dálnice, která prochází stredem mesta Screven v Georgii. Na dálnici došlo ke zmene a je nyní rozdelena na jednosmerné tahy o 2 pruzích v každém smeru. Ridici, kterí jedou na severovýchod a projíždí mestem Screven, by si meli být této zmeny vedomi a najet prímo na novou silnici v míste rozdelení dálnice približne 0,5 míle pred vjezdem do mesta Screven z jihu. Pro ridice, kterí po dálnici c. 84 jedou na jihozápad, nedochází k žádným zmenám, všechny pruhy jsou však oznaceny jako jednosmerné smerující na jih.

Zároven máte možnost pravidelne aktualizovat mapy v zarízení a tím automaticky opravit chyby map a rovnež aktualizovat nové silnice a body zájmu (napr. restaurace, cerpací stanice a ubytování). Vyhledávání aktualizací map


Bekende kaartfouten

Wij streven ernaar u de meest nauwkeurige en actuele kaarten aan te bieden die beschikbaar zijn. Wegkenmerken en routemogelijkheden zijn echter onderhevig aan verandering, zodat de gegevens die wij van onze kaartproviders ontvangen niet altijd de meest recente wegen of aanpassingen in uw gebied bevatten.

Soms worden wij geattendeerd op fouten in de gegevens van onze kaartproviders die gevaar kunnen opleveren. Omdat uw veiligheid belangrijk voor ons is, hebben wij alle bekende kaartfouten hieronder vermeld.

Onthoud echter: u bent als enige verantwoordelijk voor veilige navigatie en verstandig gebruik van uw GPS-toestel. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegcondities tijdens het rijden.

 • Product: City Navigator® Europa NT/NTU 2013.40
 • Land: Nederland
 • Probleem: Mogelijk incorrecte routeaanwijzingen in Nederland.
 • Beschrijving: Garmin is onlangs geattendeerd op een probleem met de kaartgegevens op haar persoonlijke navigatietoestellen, dat ertoe kan leiden dat navigatietoestellen met bepaalde kaartversies de reisrichting incorrect aangeven op een klein aantal wegsegmenten alleen in Nederland. Garmin heeft vastgesteld dat bepaalde wegsegmenten in Nederland incorrecte eenrichtingsaanduidingen hebben, waardoor routeaanwijzingen tegen de stroom van het verkeer in leiden op korte stukken van bepaalde berekende routes. Dit probleem doet zich met name voor bij rotondes of toegangswegen zonder verkeersaanduidingen. 
 • Betrokken producten: Dit probleem doet zich voor bij de City Navigator Europa NT en NTU database versie 2013.40.  Deze databaseversie is op 27 februari 2013 vrijgegeven voor download, en het probleem komt daarom voor op elk Garmin-navigatietoestel waarop deze databaseversie sinds die datum is gedownload. Dezelfde kaartupdate is ook beschikbaar op een SD-kaart.
 • Oplossing: Zoals vermeld in de handleidingen, dient u altijd de verkeerssituatie aan de hand van bijvoorbeeld verkeersborden en de verkeersstroom te beoordelen voordat u de GPS-aanwijzingen/aanbevelingen opvolgt. Klanten met de City Navigator Europa NT en NTU 2013.40 database dienen zich bewust te zijn van de hierboven beschreven potentiële routebepalingsproblemen en hun voertuig altijd op veilige wijze te besturen in overeenstemming met verkeersregels en routevereisten. Garmin werkt momenteel aan een database-update waarmee dit probleem zal worden hersteld. Naar verwachting zal deze update eind april 2013 beschikbaar komen.

 • Product: BlueChart® g2 of g2 Vision® v2009 gegevenskaarten (uitgebracht in maart 2009)
 • Land: Wereldwijd
 • Probleem: Zie informatie over de terugroepactie.
 • Dit probleem is opgelost met de vrijgave van de v2010 gegevenskaarten (uitgebracht in maart 2010)

 • Product: City Navigator® Noord-Amerika, versies ouder dan 2010.1 (uitgebracht in mei 2009)
 • Plaats: Screven
 • County: Wayne
 • Staat: Georgia
 • Land: V.S.
 • Coördinaten: N31.48616 W82.01674
 • Probleem: U.S. Highway 84, plaatselijk bekend als JL Tyre Street, is incorrect afgebeeld als snelweg zonder gescheiden rijbanen die door het centrum van Screven, GA. loopt. Deze snelweg is aangepast en heeft nu gescheiden rijbanen met twee rijstroken in elke richting. Bestuurders die naar het noordoosten door Screven rijden, dienen hier rekening mee te houden en rechts aan te houden op het punt waar de nieuwe snelweg zich splitst, circa 0,5 mijl voordat zij Screven vanuit het zuiden binnenrijden. Voor bestuurders die over U.S. Highway 84 naar het zuiden rijden, blijft de te volgen weg hetzelfde, maar alle rijstroken zijn nu eenrichtingsverkeer naar het zuiden toe.

U kunt de kaarten op uw toestel regelmatig bijwerken, waardoor eventuele kaartfouten automatisch worden gecorrigeerd en nieuwe wegen en nuttige punten (zoals restaurants, tankstations en hotels) worden toegevoegd. Zoeken naar kaartupdates


Erreurs cartographiques connues

Nous nous efforçons de vous fournir les cartes les plus précises et actualisées qui soient. Toutefois, les caractéristiques propres aux routes et aux itinéraires peuvent être modifiées. Par conséquent, les données que nous recevons de nos fournisseurs de cartes peuvent ne pas refléter les dernières modifications routières et/ou les derniers ajouts effectués dans votre région.

Nous sommes parfois avertis d'erreurs dans les données cartographiques de nos fournisseurs. Ces erreurs peuvent poser des problèmes de sécurité. Dans la mesure où votre sécurité est notre principale préoccupation, toutes les erreurs cartographiques ont été répertoriées dans la liste ci-dessous.

N'oubliez pas qu'il est de votre entière responsabilité d'utiliser un produit d'aide à la navigation dans les meilleures conditions de sécurité et avec la plus grande vigilance. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez.

 • Produit : City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • Pays : Pays-Bas
 • Problème : itinéraires potentiellement erronés aux Pays-Bas.
 • Description : Garmin a récemment été informé d'un problème concernant les données cartographiques de ses appareils de navigation personnels (PND). Celui-ci peut être la cause d'indications erronées sur certaines versions de cartes. Ce problème affecte une très faible proportion de segments routiers aux Pays-Bas uniquement. Garmin a détecté la présence d'une anomalie concernant les indications de circulation en sens unique sur certains segments routiers des Pays-Bas. Celle-ci peut vous amener à emprunter à contresens de petites portions de route sur certains itinéraires calculés. Ce problème concerne principalement les ronds-points ou les petites routes. 
 • Produits concernés : le problème se rapporte à la version 2013.40 de la base de données des produits City Navigator Europe NT et NTU.  Cette version de la base de données est disponible pour téléchargement depuis le 27 février 2013 et ce problème concerne donc tous les PND Garmin dont la base de données a été mise à jour avec cette version depuis la date susmentionnée. Ce même problème de mise à jour cartographique est également présent sur une carte SD disponible comme accessoire.
 • Résolution : comme indiqué dans les manuels d'utilisation, il convient d'évaluer en permanence les conditions de circulation telles que les panneaux de signalisation et l'état du trafic avant de suivre les recommandations/indications du GPS. Les clients qui utilisent la version 2013.40 de la base de données des produits City Navigator Europe NT et NTU doivent être informés des problèmes d'itinéraires potentiels susmentionnés et doivent adopter une conduite sûre, dans le respect des règles de circulation. Garmin prépare actuellement une mise à jour de la base de données, laquelle corrigera le problème en question. Elle devrait être disponible à la fin du mois d'avril 2013.

 • Produit : cartes mémoire BlueChart® g2 ou g2 Vision® v2009 (datant de mars 2009)
 • Pays : monde entier
 • Problème : voir Informations sur le rappel.
 • Ce problème a été résolu avec la sortie des cartes mémoire v2010 (datant de mars 2010).

 • Produit : City Navigator® North America, versions antérieures à la version 2010.1 (datant de mai 2009)
 • Ville : Screven
 • Comté : Wayne
 • Etat : Géorgie
 • Pays : Etats-Unis
 • Latitude/Longitude : N31.48616 W82.01674
 • Problème : l'autoroute américaine n°84, connue sous le nom de JL Tyre St, est représentée de façon inexacte sous la forme d'une autoroute à deux voies sans séparation qui passe par le centre de Screven en Géorgie. L'autoroute a été modifiée et est désormais constituée de deux voies séparées allant chacune dans une direction différente. Les conducteurs qui se dirigent vers le nord-est en passant par Screven doivent être informés de ce changement et rester sur la voie de droite lorsque l'autoroute se divise à environ 0,5 mi de l'entrée de Screven en arrivant par le sud. Pour les conducteurs qui se dirigent vers le sud-ouest sur l'autoroute n°84, la géométrie de la route reste la même. Toutefois, toutes les voies sont désormais désignées comme des voies à sens unique en direction du sud.

Vous avez également la possibilité de mettre à jour régulièrement les cartes de votre appareil, ce qui permet de corriger automatiquement les erreurs cartographiques et d'intégrer les routes et points d'intérêt récemments ajoutés (comme les restaurants, les stations-service et les lieux d'hébergement). Rechercher des mises à jour cartographiques


Bekannte Kartenfehler

Wir sind stets bemüht, Ihnen so genaue und aktuelle Karten wie möglich zur Verfügung zu stellen. Straßenmerkmale und Routen ändern sich jedoch. Daher sind aktuelle Straßenänderungen bzw. neue Straßen in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht immer in den Daten enthalten, die wir von unseren Kartenanbietern erhalten.

Gelegentlich werden wir über Fehler in den Daten unserer Kartenanbieter informiert, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Da wir großen Wert auf Ihre Sicherheit legen, sind im Folgenden bekannte Kartenfehler aufgeführt.

Es unterliegt ausschließlich Ihrer Verantwortung, sicher zu navigieren und eine GPS-Navigationshilfe umsichtig einzusetzen. Halten Sie sich dabei stets an die Anweisungen auf Straßenschildern, und achten Sie auf die jeweiligen Straßenbedingungen.

 • Produkt: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • Land: Niederlande
 • Problem: Möglicherweise falsche Routenführung in den Niederlanden.
 • Beschreibung: Garmin wurde kürzlich auf ein Problem mit Kartendaten auf den persönlichen Navigationsgeräten des Unternehmens aufmerksam gemacht. Das Problem besteht darin, dass auf persönlichen Navigationsgeräten mit bestimmten Kartenversionen u. U. die Fahrtrichtung bei einer sehr geringen Prozentzahl von Straßenabschnitten falsch angezeigt wird. Dies betrifft nur Straßenabschnitte in den Niederlanden. Garmin hat ermittelt, dass bestimmte Straßenabschnitte in den Niederlanden eine falsche Einbahnstraßen-Zuordnung aufweisen. Dies führt dazu, dass die Routenführung für kurze Strecken bestimmter berechneter Routen entgegen dem Verkehrsfluss verläuft. Dieses Problem betrifft vorrangig Kreisverkehr oder Straßen mit nicht kontrollierten Zufahrten. 
 • Betroffene Produkte: Das Problem betrifft City Navigator Europe NT und NTU, Datenbankversion 2013.40. Diese Datenbankversion wurde am 27. Februar 2013 zum Herunterladen bereitgestellt. Das Problem betrifft daher persönliche Navigationsgeräte von Garmin, auf die seit diesem Datum die genannte Datenbankversion heruntergeladen wurde. Dasselbe Karten-Update ist auch auf einer SD-Speicherkarte als Zubehör erhältlich.
 • Problembehebung: Beurteilen Sie, wie auch im Benutzerhandbuch angegeben, stets die Verkehrslage, z. B. Straßenschilder und Verkehrsfluss, bevor Sie GPS-Empfehlungen bzw. -Routenvorschlägen folgen. Kunden, die über die Datenbank City Navigator Europa NT und NTU 2013.40 verfügen, sollten über das oben beschriebene mögliche Routenführungsproblem informiert sein und immer sicherstellen, dass das Fahrzeug sicher entsprechend Verkehrs- und Routenanforderungen bedient wird. Garmin arbeitet derzeit an einem Datenbank-Update zur Behebung dieses Problems. Das Update wird voraussichtlich Ende April 2013 verfügbar sein.

 • Produkt: Datenkarten mit BlueChart® g2 oder g2 Vision® v2009 (herausgegeben im März 2009)
 • Land: Weltweit
 • Problem: Siehe Informationen zum Rückruf.
 • Das Problem wurde durch die Herausgabe der Datenkarten mit Version 2010 behoben (herausgegeben im März 2010).

Sie haben auch die Möglichkeit, die Karten auf dem Gerät regelmäßig zu aktualisieren. Dabei werden automatisch Kartenfehler korrigiert und neue Straßen und Points of Interest (z. B. Restaurants, Tankstellen und Unterkünfte) aktualisiert. Nach Karten-Updates suchen


Errori noti delle mappe

Ci impegniamo a fornire le mappe più accurate e aggiornate disponibili. Tuttavia, le caratteristiche delle strade e gli instradamenti sono soggetti a modifica. Per questo motivo, i dati che riceviamo dai nostri fornitori di mappe non sempre riflettono le modifiche alle strade e/o le aggiunte nelle diverse aree di copertura.

Talvolta, ci vengono segnalati errori presenti nei dati mappa che rappresentano un pericolo per la sicurezza. Poiché la sicurezza dei nostri clienti è importante per noi, abbiamo elencato di seguito tutti gli errori noti delle mappe.

L'utente è comunque l'unico responsabile della guida sicura e dell'uso prudente dell'aiuto alla navigazione GPS. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

 • Prodotto: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • Paese: Paesi Bassi
 • Problema: Calcolo dei percorsi potenzialmente errato nei Paesi Bassi.
 • Descrizione: Garmin ha recentemente rilevato un problema relativo ai dati mappa presenti nei propri PND (Personal Navigation Devices), che con alcune versioni mappa indicano in modo errato la direzione di percorrenza su una bassa percentuale di strade solo nei Paesi Bassi. Garmin ha stabilito che alcuni segmenti stradali nei Paesi Bassi presentano segnali di senso unico errati, causando il rischio di indicazioni di guida contromano in alcune parti di specifici percorsi calcolati. Il problema interessa principalmente le rotonde o le strade ad accesso non controllato.
 • Prodotti interessati: il problema interessa City Navigator Europe NT e la versione database NTU 2013.40. Questa versione del database è stata resa disponibile per il download il 27 febbraio 2013 e il problema interessa pertanto qualsiasi PND Garmin sul quale l'utente ha scaricato questa versione del database a partire da tale data. Lo stesso aggiornamento mappa interessato è anche disponibile su una scheda SD come accessorio.
 • Risoluzione: Come indicato nei manuali dell'operatore, valutare sempre le condizioni, come i segnali stradali e il flusso del traffico prima di seguire i consigli/le indicazioni del GPS. I clienti che utilizzano City Navigator Europe NT e il database NTU 2013.40 devono essere consapevoli dei potenziali problemi di calcolo dei percorsi ivi descritti e accertarsi sempre che il veicolo venga guidato in modo sicuro in base al traffico e ai requisiti stradali. Garmin sta lavorando su un aggiornamento del database che correggerà questo problema e prevede di renderlo disponibile a fine aprile 2013.

 • Prodotto: Schede dati BlueChart® g2 o g2 Vision® v2009 (Rilasciate a marzo 2009)
 • Paese: Tutto il mondo
 • Problema: Visualizzare le informazioni di richiamo.
 • Questo problema è stato risolto con il rilascio delle schede dati v2010 (Rilasciate a marzo 2010)

 • Prodotto: City Navigator® North America, versioni precedenti alla 2010.1 (Rilasciate a maggio 2009)
 • Città: Screven
 • Contea: Wayne
 • Stato: Georgia
 • Paese: Stati Uniti
 • Latitudine/longitudine: N31.48616 W82.01674
 • Problema: U.S. Highway 84, nota come JL Tyre St, è rappresentata erroneamente come una strada indivisa, a doppio senso che attraversa il centro di Screven, GA. La strada è stata riconfigurata e ora è divisa da 2 corsie a senso unico in ogni direzione. Gli automobilisti che viaggiano verso nordest passando per Screven devono sapere di questa modifica e svoltare a destra nella carreggiata costruita di recente dove la strada si divide, circa 0,5 miglia prima di entrare a Screven da sud. Per gli automobilisti che viaggiano verso sudovest sulla U.S. Highway 84, la geometria della strada rimane la stessa, sebbene tutte le corsie siano designate come a senso unico verso sud.

È inoltre possibile aggiornare regolarmente le mappe sul dispositivo. Ciò consentirà di correggere automaticamente qualsiasi errore della mappa, nonché aggiornare nuove strade e Punti di Interesse (come ristoranti, stazioni di rifornimento e alloggi). Verifica la presenza di aggiornamenti mappa


Znane bledy mapy

Dokladamy wszelkich staran, aby zapewniac uzytkownikom najbardziej dokladne i aktualne mapy. Cechy dróg i przejezdnosc dróg przy wyznaczaniu tras moga jednak ulec zmianie, dlatego dane udostepniane nam przez dostawców map nie zawsze odzwierciedlaja najnowsze zmiany w tym zakresie na danym obszarze.

Czasem otrzymujemy informacje o bledach w danych przekazywanych przez dostawców map, które moga stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa. Poniewaz troszczymy sie o bezpieczenstwo uzytkowników, udostepnilismy ponizej liste wszystkich znanych bledów mapy.

Przypominamy, ze uzytkownicy ponosza wylaczna odpowiedzialnosc za bezpieczna nawigacje i rozsadne korzystanie z urzadzenia nawigacyjnego GPS. Podejmujac decyzje na drodze, nalezy zawsze stosowac sie do znaków drogowych i dostosowywac jazde do panujacych warunków.

 • Produkt: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • Panstwo: Holandia
 • Problem: Potencjalny blad wyznaczania trasy w Holandii.
 • Opis: Firma Garmin otrzymala ostatnio informacje o problemie zwiazanym z danymi map w osobistych urzadzeniach nawigacyjnych (PND). Moze on powodowac, ze urzadzenia te, które zawieraja okreslone wersje mapy, moga wskazywac nieprawidlowy kierunek podrózy w przypadku bardzo malego odsetka odcinków dróg w Holandii. Firma Garmin ustalila, ze okreslone odcinki dróg w Holandii maja nieprawidlowe oznaczenia ruchu jednokierunkowego, co powoduje wyswietlanie na tych krótkich odcinkach wskazówek sugerujacych jazde pod prad. Problem dotyczy glównie rond i dróg o niekontrolowanej dostepnosci. 
 • Produkty, których dotyczy problem: Problem dotyczy bazy danych City Navigator Europe NT i NTU w wersji 2013.40.  Ta wersja bazy danych zostala udostepniona do pobrania w 27 lutego 2013 r., dlatego blad wystepuje we wszystkich przenosnych urzadzeniach nawigacyjnych firmy Garmin, do których zostala pobrana ta wersja bazy danych po wskazanej dacie. Ten sam problem wystepuje równiez w aktualizacji mapy dostepnej na karcie danych SD jako akcesorium.
 • Rozwiazanie: Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji uzytkownika, wskazówki i zalecenia wyswietlane przez urzadzenie GPS nalezy zawsze konfrontowac z warunkami drogowymi, znakami i ruchem na drodze. Klienci posiadajacy bazy danych City Navigator Europe NT i NTU w wersji 2013.40 powinni miec swiadomosc potencjalnych problemów z wyznaczaniem tras, które opisano powyzej. W zawiazku z tym powinni prowadzic pojazd w sposób bezpieczny, biorac pod uwage warunki panujace na drodze. Firma Garmin pracuje obecnie nad aktualizacja bazy danych, która pozwolilaby naprawic ten problem. Spodziewany termin wydania aktualizacji to koniec kwietnia 2013.

 • Produkt: Karty danych BlueChart® g2 lub g2 Vision® w wersji v2009 (wprowadzone w marcu 2009 r.)
 • Panstwo: caly swiat
 • Problem: Patrz Informacje dotyczace wycofania.
 • Problem zostal rozwiazany wraz z wprowadzeniem kart danych w wersji v2010 (wprowadzone w marcu 2010 r.)

 • Produkt: City Navigator® North America, wersje wczesniejsze niz 2010.1 (wprowadzone w maju 2009 r.)
 • Miasto: Screven
 • Okreg administracyjny: Wayne
 • Stan: Georgia
 • Panstwo: Stany Zjednoczone
 • Wspólrzedne geograficzne: 31.48616 N 82.01674 W
 • Problem: Autostrada 84 w Stanach Zjednoczonych, lokalnie znana pod nazwa JL Tyre St, zostala blednie przedstawiona jako jednopasmowa droga przebiegajaca przez centrum Screven w stanie Georgia. Autostrada zostala przebudowana i obecnie jest droga dwujezdniowa z dwoma pasami w kazdym kierunku. Kierowcy podrózujacy na pólnocny wschód przez Screven powinni pamietac o tej zmianie i odbic prawo w kierunku nowowybudowanej drogi w miejscu rozwidlenia autostrady, okolo 0,5 mili przed wjazdem do Screven od strony poludniowej. W przypadku kierowców podrózujacych autostrada 84 na poludniowy zachód geometria drogi nie zmienia sie, choc wszystkie pasy sa obecnie oznaczone jako jednokierunkowe (kierunek poludniowy).

Przypominamy, ze istnieje równiez mozliwosc regularnej aktualizacji map w urzadzeniu. Pozwoli to automatycznie eliminowac wszystkie bledy mapy, a takze uaktualniac informacje o nowych drogach i punktach szczególnych (np. restauracjach, stacjach benzynowych i zakwaterowaniu). Sprawdz aktualizacje map


Erros de mapa conhecidos

Esforçamo-nos para lhe fornecer os mapas mais precisos e atualizados disponíveis. No entanto, as características das estradas e das rotas estão sujeitas a alterações. Por isso, os dados que recebemos dos nossos fornecedores de mapas nem sempre refletem as alterações de estradas mais recentes e/ou adições na sua região.

Por vezes, somos alertados sobre erros nos dados dos nossos fornecedores de mapas que podem constituir riscos para a segurança. Na medida em que a sua segurança é importante para nós, enumeramos abaixo todos os erros de mapa conhecidos.

Lembre-se: é o único responsável por uma navegação segura e a utilização prudente de um GPS auxiliar à navegação. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada ao tomar decisões relacionadas com a condução.

 • Produto: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • País: Holanda
 • Problema: potenciais problemas de cálculo de rotas na Holanda.
 • Descrição: recentemente, a Garmin foi informada de um problema que envolve os dados dos mapas presentes nos seus dispositivos de navegação pessoal (PND) que pode levar os PND com determinadas versões de mapas a indicarem incorretamente a direção da viagem, numa percentagem extremamente reduzida de segmentos rodoviários, apenas na Holanda. A Garmin constatou que certos segmentos de estradas na Holanda apresentam indicações incorretas de sentido único, o que resulta numa orientação de viagem contra o sentido do trânsito em troços curtos de determinadas rotas calculadas. Este problema afeta sobretudo rotundas ou estradas de acesso não controlado. 
 • Produtos afetados: o problema afeta o City Navigator Europe NT e a base de dados NTU, versão 2013.40.  Esta base de dados ficou disponível para transferência no dia 27 de fevereiro de 2013 e o problema afeta, desta forma, qualquer PND da Garmin para o qual tenha sido transferida esta versão da base de dados desde aquela data. A mesma atualização de mapa afetada está também disponível num cartão SD vendido em separado.
 • Resolução: conforme indicado nos manuais do operador, avalie sempre as condições, como os sinais rodoviários e o sentido do trânsito, antes de seguir as recomendações/orientação do GPS. Os clientes com o City Navigator Europe NT e a base de dados NTU 2013.40 devem estar cientes dos potenciais problemas de cálculo de rotas acima documentados e garantir sempre que o veículo é operado de forma segura, de acordo com os requisitos de trânsito e percurso. Neste momento, a Garmin está a trabalhar numa atualização da base de dados que irá corrigir este problema, prevendo a disponibilidade de uma atualização em finais de abril de 2013.

 • Produto: cartões de dados BlueChart® g2 ou g2 Vision® v2009 (Lançado em março de 2009)
 • País: a nível mundial
 • Problema: consulte as informações de retirada do mercado.
 • Este problema foi resolvido com o lançamento da v2010 dos cartões de dados (Lançado em março de 2010)

 • Produto: versões do City Navigator® América do Norte anteriores à 2010.1 (Lançado em maio 2009)
 • Cidade: Screven
 • Condado: Wayne
 • Estado: Geórgia
 • País: E.U.A.
 • Latitude/longitude: N31.48616 W82.01674
 • Problema: a autoestrada norte-americana 84, conhecida localmente como JL Tyre St, é incorretamente representada como uma única autoestrada de dois sentidos que atravessa o centro de Screven, GA. A autoestrada foi novamente configurada e está agora dividida em 2 vias, uma para cada sentido. Os condutores que viajam para o nordeste através de Screven devem ter atenção a esta alteração e seguir pela direita na nova estrada onde a autoestrada se divide, aproximadamente 0,5 mi antes de entrarem em Screven pela zona sul. Para os condutores que viajam para o sudoeste na autoestrada norte-americana 84, a geometria da estrada permanece igual, embora todas as vias sejam agora designadas como uma via em direção a sul.

Lembre-se de que também tem a opção de atualizar os mapas no seu dispositivo regularmente, o que corrige automaticamente quaisquer erros de mapa, assim como atualiza novas estradas e pontos de interesse (como restaurantes, bombas de gasolina e alojamento). Verificar a existência de atualizações de mapa


Errores de mapa conocidos

Nos esforzamos para ofrecer a nuestros usuarios los mapas más precisos y actualizados disponibles. No obstante, las funciones de carretera y rutas están sujetas a cambios, por lo que es posible que los datos que recibimos de nuestros proveedores de mapas no siempre reflejen las últimas modificaciones de carretera o adiciones ocurridas en el área del usuario.

En ocasiones nos informan de errores en los datos de nuestros proveedores de mapas que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Hemos llevado a cabo una recopilación de todos los errores de mapa conocidos porque nos preocupa tu seguridad.

Recuerda, eres el único responsable de la navegación segura y el uso prudente de la ayuda a la navegación GPS. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

 • Producto: City Navigator® Europe NT/NTU 2013.40
 • País: Países Bajos
 • Problema: posibles recorridos incorrectos en los Países Bajos.
 • Descripción: recientemente, Garmin ha tenido conocimiento de un problema que afecta a los datos de mapas presentes en sus dispositivos de navegación personal (DNP) que podría provocar que los DNP con determinadas versiones de mapas indiquen la dirección del desplazamiento de forma incorrecta en un porcentaje muy bajo de segmentos de la carretera solo en los Países Bajos. Garmin ha determinado que se ha asignado incorrectamente un solo sentido a algunos segmentos de carreteras dentro de los Países Bajos, esto provoca que se dirija el desplazamiento en dirección contraria al tráfico durante breves periodos en algunas rutas calculadas. Este problema afecta principalmente a rotondas o carreteras de acceso no controlado. 
 • Productos afectados: el problema afecta a la base de datos de City Navigator Europe NT y NTU versión 2013.40.  Esta versión de la base de datos se puso a disposición de los usuarios el 27 de febrero de 2013 y, por tanto, el problema afecta a cualquier DNP de Garmin para el que se haya descargado esta versión de la base de datos desde esa fecha. La misma actualización del mapa afectado está también disponible en una tarjeta SD como un accesorio.
 • Solución: según se indica en los manuales del usuario, evalúa siempre las condiciones, como las señales de la carretera y el tráfico antes de seguir las recomendaciones/guía del GPS. Los clientes que tengan las bases de datos City Navigator Europe NT y NTU 2013.40 deberán tener conocimiento de los posibles problemas con el recorrido documentados más arriba y asegurarse siempre de que operan el vehículo de manera segura de conformidad con los requisitos de la ruta y del tráfico. Garmin está trabajando en la actualidad en una actualización de la base de datos que corregirá este problema y espera que la actualización esté disponible a finales de abril de 2013.

 • Producto: tarjetas de datos de BlueChart® g2 o g2 Vision® v2009 (Versión publicada en marzo de 2009)
 • País: Todo el mundo
 • Problema: consulta la información sobre la retirada.
 • Este problema se ha solucionado con la nueva versión de las tarjetas de datos v2010 (Versión publicada en marzo de 2010)

 • Producto: City Navigator® North America, versiones anteriores a 2010.1 (Versión publicada en mayo de 2009)
 • Ciudad: Screven
 • País: Wayne
 • Estado: Georgia
 • País: EE. UU.
 • Latitud/longitud: N31.48616 W82.01674
 • Problema: la autopista 84 de EE. UU., conocida localmente como JL Tyre St, está representada de forma incorrecta como una autopista de dos sentidos no dividida que atraviesa el centro de Screven (Georgia). Se ha reconfigurado la autopista y ahora está dividida en 2 carriles de un sentido en cada dirección. Los conductores que viajan hacia el noroeste por Screven deberían tener conocimiento de este cambio y girar a la derecha por la nueva carretera construida. La autopista se divide aproximadamente 0,5 mi antes de entrar a Screven por el sur. Para los conductores que viajan hacia el suroeste por la autopista 84 de EE. UU., la geometría de la carretera es la misma, a pesar de que todos los carriles ahora son de un solo sentido dirección sur.

Recuerda, también puedes actualizar los mapas de tu dispositivo regularmente para que los errores de mapa se corrijan automáticamente, además de actualizar nuevas carreteras y puntos de interés (como restaurantes, gasolineras y alojamiento). Búsqueda de actualizaciones de mapas