Skötsel av enheten

OBS!! Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
OBS!! Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
OBS!! Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.
OBS!! Undvik att trycka på knapparna under vatten.
OBS!! Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.
OBS!! Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.