Utbytbara batterier

VARNING! Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.
VARNING! Håll batteriet utom räckhåll för barn.
VARNING! Stoppa aldrig ett batteri i munnen. Vid förtäring ska du kontakta läkare eller giftinformationscentralen.
VARNING! Utbytbara knappcellsbatterier kan innehålla perkloratmaterial. Särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/perchlorate.
OBSERVERA! Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av batterierna.