Uključivanje praćenja aktivnosti

Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka, prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, broj katova na koje ste se popeli, potrošene kalorije i statistiku o spavanju za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.

Praćenje aktivnosti možete omogućiti tijekom početnog postavljanja ili u bilo kojem trenutku.

NAPOMENA: Uključivanje praćenja aktivnosti može smanjiti trajanje baterije između dva punjenja.
  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Praćenje aktivnosti > Status > Uključeno.

    Broj koraka prikazuje se tek nakon što uređaj pronađe satelite i automatski postavi vrijeme. Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.

Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se u widgetu za praćenje aktivnosti. Broj koraka periodično se ažurira.