Započinjanje aktivnosti

Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po potrebi). Kada zaustavite aktivnost, uređaj se vraća u način rada kao sat.

  1. Na satu odaberite START.
  2. Odaberite aktivnost.
  3. Po potrebi slijedite upute na zaslonu za unos dodatnih informacija.
  4. Po potrebi pričekajte da se uređaj poveže sa senzorima ANT‍+.
  5. Ako aktivnost zahtijeva GPS, izađite na otvoreni prostor i pričekajte da uređaj locira satelite.
  6. Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.
    NAPOMENA: Uređaj ne bilježi podatke o vašoj aktivnosti dok ne pokrenete mjerač vremena.