הגדרת פרופיל המשתמש שלך

ניתן לעדכן את הגדרות המגדר, שנת הלידה, הגובה, המשקל, אזור הדופק ואזור הכוח. ההתקן משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני אימון מדויקים.

  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר פרופיל משתמש.
  3. בחר אפשרות.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v4