הגדרות מעקב אחר פעילות

לחץ ממושכות על MENU, ובחר מעקב פעילות.

מצב

לכיבוי התכונות של 'מעקב אחר פעילות'.

התראת תזוזה

להצגת הודעה ואת סרגל התנועה בפרצוף השעון הדיגיטלי ומסך הצעדים. ההתקן גם מצפצף או רוטט אם צלילי השמע מופעלים (הגדרות מערכת).

התראות יעד

להפעלה וכיבוי של התראות יעדים, או כיבוי התראות היעדים רק במהלך פעילויות. התראות יעדים מופיעות עבור יעד הצעדים היומי, מספר הקומות היומי, יעד הטיפוס ויעד העצימות השבועית בדקות.

Move IQ

להפעלה וכיבוי של אירועי Move IQ.

מצב אוקסימטר דופק

הגדרת ההתקן כך שיתעד קריאות אוקסימטר דופק בזמן חוסר פעילות במהלך היום או באופן רציף בזמן השינה.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3