Ustawienia systemowe

Naciśnij i przytrzymaj Symbol menu, a następnie wybierz kolejno Ustawienia > System.

Język

Umożliwia ustawienie języka komunikatów wyświetlanego w urządzeniu.

Czas

Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia czasu).

Podświetlenie

Dostosowuje ustawienia podświetlania (Zmiana ustawień podświetlenia).

Dźwięki

Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki przycisków i alertów oraz wibracje.

Nie przeszkadzać

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać. Możesz wybrać opcję Czas zaśnięcia, aby automatycznie włączać tryb Nie przeszkadzać podczas normalnych godzin snu. Możesz podać swoje typowe godziny snu na koncie Garmin Connect™.

Skróty klawiszowe

Umożliwiają przypisanie skrótów do przycisków urządzenia (Dostosowywanie przycisków dostępu).

Autoblokada

Umożliwia automatyczne zablokowanie przycisków, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu. Wybierz opcję Podczas aktywności, aby zablokować przyciski podczas aktywności z pomiarem czasu. Wybierz opcję Poza aktywnością, aby zablokować przyciski, gdy nie rejestrujesz aktywności z pomiarem czasu.

Jednostki

Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych w urządzeniu (Zmiana jednostek miary).

Format

Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących formatu, np. dla tempa i prędkości wyświetlanych podczas aktywności, dla początku tygodnia, a także formatu położenia geograficznego oraz daty.

Zapis danych

Umożliwia określenie sposobu zapisu danych dotyczących aktywności. Opcja Inteligentny (domyślna) pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności. Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności, która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.

Tryb USB

Przełącza urządzenie w tryb MTP (Media Transfer Protocol) lub w tryb Garmin® w przypadku podłączenia do komputera.

Resetuj

Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień (Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień).

Aktualizacja oprogramowania

Pozwala na instalowanie aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express™. Funkcja Automatyczna aktualizacja umożliwia urządzeniu pobieranie najnowszych aktualizacji oprogramowania w przypadku dostępności połączenia Wi‑Fi®.

O systemie

Wyświetla informacje o urządzeniu, oprogramowaniu, licencji i informacje prawne.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v6