3-klausulers BSD-lisens

Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding

Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

  • Redistribusjon av kildekode må beholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

  • Redistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.

  • Verken forfatteren eller navnene på noen bidragsytere kan brukes til å godkjenne eller markedsføre produkter som er avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN ER", OG VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER ELLER TJENESTER, MANGEL PÅ FUNKSJONALITET, TAP AV DATA ELLER TAP AV INNTEKTER ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG UANSETT ANSVARSTEORI, UANSETT OM DET ER UNDER KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADEGJØRENDE HANDLINGER (INKLUDERT SKJØDESLØSHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7