Pola danych

Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają używania akcesoriów ANT‍+®.

Aktualny czas

Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa i czas letni).

Bateria czujn.

Stan baterii czujnika biegów.

Biegi

Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze z czujnika biegów.

Bilans

Bieżący bilans mocy lewa/prawa.

Bilans - okrążenie

Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącego okrążenia.

Bilans - średnia

Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej aktywności.

Bilans - średnia z 10 s

Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 10 sekund.

Bilans - średnia z 30 s

Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Bilans - średnia z 3 s

Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Całkowity spadek

Całkowity dystans spadku od ostatniego zerowania danych.

Całkowity wznios

Całkowity dystans wzniosu od ostatniego zerowania danych.

Czas

Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.

Czas do celu

Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas do końca

Podczas treningu pokazuje pozostały czas, jeśli jako cel ustawiono określony czas.

Czas do następnego

Szacowany czas potrzebny na dotarcie do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas na siedz.

Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco w bieżącej aktywności.

Czas na siedząco - okrąż.

Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco w bieżącym okrążeniu.

Czas na stojąco

Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco podczas bieżącej aktywności.

Czas na stojąco okrążenia

Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco podczas bieżącego okrążenia.

Czas od początku

Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął, wyniesie 35 minut.

Czas - okrążenie

Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.

Czas - ostatnie okrążenie

Czas stopera w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Czas przed

Czas lepszy lub gorszy od Virtual Partner.

Czas - średnia okrążenia

Średni czas okrążenia w ramach bieżącej aktywności.

Czas w strefie

Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub mocy.

Docelowa moc

Docelowa wartość mocy podczas aktywności.

Dokładność GPS

Margines błędu przy obliczaniu dokładnej pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością do +/- 3,65 m (12 stóp).

Dyst. do nast.

Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans

Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub aktywności.

Dystans do celu

Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans do punktu kursu

Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na kursie.

Dystans - okrążenie

Dystans pokonany w ramach bieżącego okrążenia.

Dystans - ost. okrążenie

Dystans pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Dystans przed

Dystans lepszy lub gorszy od Virtual Partner®.

Efekt. momentu obrotow.

Pomiar obrazujący efektywność pedałowania.

ETA do celu

Szacowana godzina przybycia do celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

ETA - następ.

Szacowana godzina przybycia do następnego punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Etap treningu

Podczas trwania treningu: bieżący etap z łącznej liczby etapów.

Faza mocy (L)

Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana jest moc dodatnia.

Faza mocy-(L) najlep. okr.

Średni kąt szczytowej fazy mocy dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.

Faza mocy (P)

Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi. Faza mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana jest moc dodatnia.

Faza mocy-(P) najlep. okr.

Średni kąt szczytowej fazy mocy dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.

Faza mocy - okrążenie (L)

Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.

Faza mocy - okrążenie (P)

Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.

Faza mocy - śr. szczyt. (L)

Średni kąt szczytowej fazy mocy dla lewej nogi w bieżącej aktywności.

Faza mocy - śr. szczyt. (P)

Średni kąt szczytowej fazy mocy dla prawej nogi w bieżącej aktywności.

Faza mocy - średnia (L)

Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi w bieżącej aktywności.

Faza mocy - średnia (P)

Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi w bieżącej aktywności.

Faza mocy - szczytowa (L)

Aktualny kąt szczytowej fazy mocy dla lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów, w którym wytwarzana jest największa siła.

Faza mocy - szczytowa (P)

Aktualny kąt szczytowej fazy mocy dla prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów, w którym wytwarzana jest największa siła.

Kalorie

Łączna liczba spalonych kalorii.

Kalorie do końca

Podczas treningu pokazuje pozostałe kalorie, jeśli jako cel ustawiono określoną liczbę kalorii.

Kombinacja zębatek

Informacja o bieżącej kombinacji biegów z czujnika biegów.

Kurs kompasowy

Kierunek przemieszczania się.

Licznik

Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie powoduje wyzerowania tego podsumowania.

Moc

Bieżąca moc wyjściowa w watach. Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego miernika mocy.

Moc - % FTP

Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).

Moc - IF

Intensity Factor™ w ramach bieżącej aktywności.

Moc - kJ

Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.

Moc - maks. okrążenia

Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

Moc - maksymalna

Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Moc - NP

Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.

Moc - NP okrążenia

Średnia wartość Normalized Power w ramach bieżącego okrążenia.

Moc - NP ost. okrążenia

Średnia wartość Normalized Power w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Moc - okrążenie

Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

Moc - ostatnie okrążenie

Średnia moc wyjściowa w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Moc - średnia

Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Moc - średnia z 10 s

Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 10 sekund.

Moc - średnia z 30 s

Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Moc - średnia z 3 s

Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Moc sygnału GPS

Moc odbieranego sygnału satelitarnego GPS.

Moc - TSS

Training Stress Score™ w ramach bieżącej aktywności.

Moc - Wat/kg

Ilość mocy wyjściowej w watach na kilogram.

Nachylenie

Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m (10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp), stopień nachylenia wynosi 5%.

Okrążenia

Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej aktywności.

Opór trenażera

Siła oporu stawianego przez trenażer.

PCO

Przesunięcie od środka pedału. Przesunięcie od środka pedału odnosi się do miejsca na pedale, gdzie jest przykładana siła.

Powtórzenia do końca

Podczas treningu pokazuje pozostałe powtórzenia.

Poziom baterii

Ilość energii, jaka pozostała w baterii.

Poziom baterii Di2

Ilość energii, jaka pozostała w baterii czujnika Di2.

Pozostały dystans

Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały dystans, jeśli jako cel ustawiono określony dystans.

Pozycja - cel podróży

Ostatni punkt na trasie lub kursie.

Pozycja - następny punkt

Następny punkt na trasie lub kursie.

Połączone światła

Liczba połączonych świateł.

Pręd. pion. - śr. z 30s

Średnia prędkość pionowa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Prędkość

Bieżące tempo podróży.

Prędkość - maksymalna

Maksymalna prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Prędkość - okrążenia

Średnia prędkość w ramach bieżącego okrążenia.

Prędkość - ost. okrążenie

Średnia prędkość w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Prędkość pionowa

Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku w czasie.

Prędkość - średnia

Średnia prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Przed. zębatk.

Informacja o przedniej zębatce z czujnika biegów.

Przesunięcie - okrążenie

Średnie przesunięcie od środka pedału w ramach bieżącego okrążenia.

Przesunięcie - średnie

Średnie przesunięcie od środka pedału w ramach bieżącej aktywności.

Przełożenie przekładni

Liczba zębów na przedniej i tylnej zębatce w rowerze wykryta przez czujnik biegów.

Przygot. wydolnościowe

Wartość przygotowania wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.

Równomierność

Pomiar obrazujący stopień równomierności przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.

Rytm

Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.

Rytm - okrążenie

Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.

Rytm - średnia

Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.

Stan kąta wiązki

Tryb wiązki przedniej.

Stan naładowania baterii

Ilość energii, jaka pozostała w lampce rowerowej.

Strefa mocy

Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.

Strefa tętna

Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne tętno (po odjęciu wieku od 220).

Temperatura

Temperatura powietrza. Temperatura ciała użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.

Tęt.-% rez. t. na okr.

Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego okrążenia.

Tęt. do końca

Podczas treningu pokazuje wartość powyżej lub poniżej celu tętna.

Tętno

Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min). Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika tętna.

Tętno - % maks. na okrąż.

Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.

Tętno - % rezerwy tętna

Procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).

Tętno - % śr. maksymalnej

Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.

Tętno - % śred. rezerwy

Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącej aktywności.

Tętno - maksymalnie %

Procentowa wartość maksymalnego tętna.

Tętno - okrążenie

Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.

Tętno - ostatnie okrążenie

Średnie tętno w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Tętno - średnia

Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.

Tryb oświetl.

Tryb konfiguracji połączonych świateł.

Tryb zmiany biegów Di2

Aktualny tryb zmiany biegów czujnika Di2.

Tylna zębatka

Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.

Wschód słońca

Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Wykres tętna

Wykres liniowy przedstawiający bieżącą strefę tętna (1–5).

Wysokość

Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu morza.

Zachód słońca

Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2