Nastavení mapy

Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity, vyberte profil a poté vyberte možnost Navigace > Mapa.

Orientace

Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.

Aut měřítko

Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.

Detail mapy

Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Navigační text

Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).

Viditelnost mapy

Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.

Mapové informace

Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2