Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania

PRZESTROGA

Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania są dodatkowymi funkcjami i nie powinny służyć jako główny sposób na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect™ nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.

UWAGA

Aby korzystać z funkcji bezpieczeństwa i monitorowania, zegarek Forerunner® musi być połączony z aplikacją Garmin Connect za pomocą technologii Bluetooth®. Sparowany telefon musi korzystać z pakietu transferu danych oraz znajdować się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych. Kontakty alarmowe możesz dodać przy pomocy konta Garmin Connect.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji bezpieczeństwa i monitorowania, przejdź do www.garmin.com/safety.

Pomoc

Umożliwia wysyłanie automatycznej wiadomości z Twoim imieniem i nazwiskiem, łączem LiveTrack oraz pozycją GPS (jeśli dostępna) do kontaktów alarmowych.

Wykrywanie zdarzeń

Gdy zegarek Forerunner wykryje zdarzenie podczas określonych aktywności na powietrzu, wysyła on automatyczną wiadomość, łącze LiveTrack oraz pozycję GPS (jeśli dostępna) do kontaktów alarmowych.

LiveTrack

Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco wyścigi i treningi użytkownika. Obserwujących można zaprosić do śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail lub serwisu społecznościowego, umożliwiając im wyświetlanie strony internetowej.

Live Event Sharing
Umożliwia wysyłanie wiadomości z najnowszymi informacjami do rodziny i przyjaciół w trakcie trwania wydarzenia.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zegarek jest połączony ze zgodnym smartfonem Android™.
GroupTrack

Umożliwia śledzenie na bieżąco znajomych za pomocą funkcji LiveTrack bezpośrednio na ekranie urządzenia.

Dodawanie kontaktów alarmowych

Numery telefonu kontaktów alarmowych są używane do funkcji uzyskiwania pomocy i śledzenia.

 1. W aplikacji Garmin Connect wybierz Symbol menu lub Symbol menu.
 2. Wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie > Funkcje bezpieczeństwa > Kontakty alarmowe > Dodaj kontakty alarmowe.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Twoje kontakty alarmowe otrzymują powiadomienie, gdy dodasz je jako kontakt alarmowy i mogą zaakceptować lub odrzucić Twoją prośbę. Jeśli kontakt odmówi, musisz wybrać inny kontakt alarmowy.

Dodawanie kontaktów

Do aplikacji Garmin Connect można dodać maksymalnie 50 kontaktów. Adresów e-mail kontaktów można używać w funkcji LiveTrack. Trzy z tych kontaktów mogą być kontaktami alarmowymi (Adding Emergency Contacts (LTE)).

 1. W aplikacji Garmin Connect wybierz Symbol menu lub Symbol menu.
 2. Wybierz Kontakty.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Po dodaniu kontaktów zsynchronizuj swoje dane, aby zastosować zmiany w swoim urządzeniu Forerunner (Ręczne synchronizowanie danych z urządzeniem Garmin Connect).

Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń

PRZESTROGA

Wykrywanie zdarzeń jest dodatkową funkcją dostępną tylko w przypadku niektórych aktywności na powietrzu. Funkcja wykrywania zdarzeń nie jest podstawowym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.

UWAGA

Przed uruchomieniem wykrywania zdarzeń na zegarku w aplikacji Garmin Connect należy skonfigurować informacje dotyczące kontaktów alarmowych (Adding Emergency Contacts (LTE)). Sparowany telefon musi korzystać z pakietu transferu danych oraz znajdować się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych. Kontakty alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości e-mail lub SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek operatora).

 1. Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj Symbol menu.
 2. Wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie > Wykrywanie zdarzeń.
 3. Wybierz aktywność GPS.
  UWAGA: Wykrywanie zdarzeń jest dostępne tylko w przypadku niektórych aktywności na powietrzu.

Gdy telefon jest podłączony, a zegarek Forerunner wykryje zdarzenie, aplikacja Garmin Connect wyśle automatyczną wiadomość e-mail oraz SMS z danymi użytkownika i pozycją GPS (jeśli dostępna) urządzenia do wskazanych kontaktów alarmowych. W urządzeniu i sparowanym smartfonie zostaną wyświetlone wiadomości wskazujące, że kontakty zostaną powiadomione po upływie 15 sekund. Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz anulować automatyczną wiadomość alarmową.

Wzywanie pomocy

UWAGA: Sparowany telefon musi korzystać z pakietu transferu danych oraz znajdować się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych.
Aby móc wezwać pomoc, skonfiguruj kontakty alarmowe (Adding Emergency Contacts (LTE)). Kontakty alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości e-mail lub SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek operatora).
 1. Przytrzymaj Symbol zasilania.
 2. Kiedy poczujesz trzy wibracje, zwolnij przycisk, aby aktywować funkcję wzywania pomocy.

  Zostanie wyświetlony ekran z odliczaniem.

  PORADA: Przed zakończeniem odliczania można nacisnąć i przytrzymać dowolny przycisk, aby anulować tę wiadomość.

Udostępnianie zdarzeń na żywo

Udostępnianie zdarzeń na żywo umożliwia wysyłanie wiadomości z najnowszymi informacjami do rodziny i przyjaciół w trakcie trwania wydarzenia. Przed rozpoczęciem wydarzenia możesz dostosować listę odbiorców oraz treść wiadomości w aplikacji Garmin Connect.

Włączanie udostępniania zdarzeń na żywo

Przed używaniem Udostępniania zdarzeń na żywo, funkcję LiveTrack należy skonfigurować w aplikacji Garmin Connect.

UWAGA: Funkcje LiveTrack są dostępne, gdy Twój zegarek Forerunner jest połączony z aplikacją Garmin Connect przy użyciu technologii Bluetooth ze zgodnym telefonem Android.
 1. W menu ustawień aplikacji Garmin Connect, wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie > Udostępnianie wydarzeń na żywo.

  Możesz dostosować opcje i elementy wyzwalające wysyłanie wiadomości.

 2. Wyjdź na zewnątrz i wybierz aktywność GPS na zegarku Forerunner.
  UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
 3. Wybierz kolejnoSymbol menu > Udostępnianie wydarzeń na żywo > Udostępnianie.

  Udostępnianie zdarzeń na żywo zostanie włączone na 24 godziny.

 4. Wybierz Odbiorcy, aby dodać osoby z listy kontaktów.

Wiadomości od widzów

UWAGA: Sparowany telefon musi korzystać z pakietu transferu danych oraz znajdować się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych.
Wiadomości od widzów to funkcja pozwalająca osobom obserwującym Ciebie na LiveTrack na wysyłanie do Ciebie wiadomości dźwiękowych i tekstowych podczas biegania, Możesz skonfigurować tę funkcję w ustawieniach LiveTrack aplikacji Garmin Connect. Aby otrzymywać wiadomości dźwiękowe, słuchawki Bluetooth muszą być podłączone do zegarka.

Blokowanie wiadomości od widzów

Jeśli chcesz zablokować wiadomości od widzów, firma Garmin® zaleca wyłączenie ich przed rozpoczęciem aktywności.
PORADA: Jeśli aktywność została już rozpoczęta, możesz zablokować wiadomości od widzów z poziomu wiadomości przychodzącej (START > Wyłącz).
 1. Wyjdź na zewnątrz i wybierz aktywność na urządzeniu Forerunner.
 2. Wybierz kolejno Symbol menu > LiveTrack > Wiadomości od widzów.

Rozpoczynanie sesji GroupTrack

Zanim będzie można rozpocząć sesję GroupTrack, należy sparować posiadany zegarek ze zgodnym telefonem (Parowanie telefonu).

UWAGA: Sparowany telefon musi korzystać z pakietu transferu danych oraz znajdować się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych.

Instrukcje te dotyczą rozpoczynania sesji GroupTrack w zegarku Forerunner. Jeśli znajomi mają inne zgodne urządzenia, są widoczni na mapie. W tych innych urządzeniach może nie być możliwości wyświetlania rowerzystów GroupTrack na mapie.

 1. W zegarku przytrzymaj Symbol menu i wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie > LiveTrack > GroupTrack > Pokaż na mapie, aby włączyć wyświetlanie znajomych na ekranie mapy.
 2. W menu ustawień aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie > LiveTrack > Symbol menu > Ustawie​nia > GroupTrack.
 3. Wybierz Wszyscy znajomi lub Tylko na zaproszenie, a następnie wybierz znajomych.
 4. Wybierz Uruchom LiveTrack.
 5. Rozpocznij aktywność na powietrzu w zegarku.
 6. Przewiń do mapy, aby wyświetlić znajomych.

Porady dotyczące sesji GroupTrack

Funkcja GroupTrack umożliwia śledzenie bezpośrednio na ekranie pozostałych znajomych w grupie za pomocą funkcji LiveTrack. Wszyscy członkowie grupy muszą znajdować się na liście znajomych na Twoim koncie Garmin Connect.

 • Rozpocznij swoją aktywność na zewnątrz, korzystając z GPS.
 • Sparuj urządzenie Forerunner ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth.
 • Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect wybierz Znajomi, aby zaktualizować listę osób w danej sesji GroupTrack.
 • Sprawdź, czy wszyscy znajomi mają sparowane smartfony, i rozpocznij sesję LiveTrack w aplikacji Garmin Connect.
 • Sprawdź, czy wszyscy znajomi są w zasięgu (40 km lub 25 mil).
 • Podczas sesji GroupTrack przewiń do mapy, aby wyświetlić swoje połączenia (Dodawanie punktu do aktywności).

Ustawienia GroupTrack

Przytrzymaj Symbol menu, a następnie wybierz kolejno Bezpieczeństwo i śledzenie > GroupTrack.

Pokaż na mapie

Pozwala wyświetlić znajomych na ekranie mapy podczas sesji GroupTrack.

Typy aktywności

Umożliwia wybór typów aktywności wyświetlanych na ekranie mapy podczas sesji GroupTrack.

GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v6
Wrzesień 2023