Instalacja anteny VHF i wystawienie na działanie energii elektromagnetycznej

OSTRZEŻENIE

Radiooperatorzy z rozrusznikami serca, urządzeniami podtrzymującymi funkcje życiowe lub elektrycznym sprzętem medycznym nie powinni być wystawiani na nadmierne działanie pól radiowych, ponieważ mogą one zakłócać działanie tych urządzeń medycznych.

PRZESTROGA

Urządzenie generuje i emituje fale radiowe oraz promieniowanie elektromagnetyczne. Niezastosowanie się do niniejszych wytycznych może doprowadzić do przyjęcia dawki promieniowania radiowego, która przekracza wartość maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE).

Firma Garmin® oświadcza, że promień maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE) dla tego systemu wynosi 2,48 m (97,64 cali), który został określony przy użyciu sygnału wyjściowego o mocy 5 W przesyłanego do anteny dookolnej o zysku 6 dBi. Antenę należy zainstalować w odległości 2,48 m (97,64 cali) od wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4