הגדרת ארנק Garmin Pay

באפשרותך להוסיף כרטיס אשראי או כרטיס חיוב משתתף אחד או יותר לארנק Garmin Pay™ שלך. עבור אל garmin.com/garminpay/banks כדי למצוא מוסדות פיננסיים משתתפים.

  1. מהיישום Garmin Connect™, בחר סמל 'תפריט' או סמל 'תפריט'.
  2. בחר Garmin Pay > תחילת העבודה.
  3. בצע את ההוראות שעל המסך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2