HRM-Pro

ההתקן שלך תואם לאביזר HRM-Pro™. האביזר HRM-Pro הוא חיישן דופק לחזה שניתן לשייך להתקנים תואמים באמצעות טכנולוגיות ANT‍+® ו-Bluetooth®. ניתן ללבוש את חיישן הדופק כדי לתעד את נתוני הדופק ולקבל משוב בזמן אמת לגבי כושר הריצה שלך (דינמיקת ריצה). תכונת המעקב אחר פעילויות של חיישן הדופק מתעדת את ספירת הצעדים, הקלוריות, דקות האינטנסיביות והדופק במשך כל היום. יש לשייך את חיישן הדופק להתקן כדי להציג את נתוני הדופק. עיין בהוראות של אביזר HRM-Pro לקבלת מידע נוסף (garmin.com/manuals/hrm-pro).

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3