Thank you for purchasing our product.

Here is additional legal information regarding your device:

English

Lifetime Traffic¹

Your Garmin with traffic not only informs you about delays on your route, but it can also help you avoid areas with traffic slow downs. Your Garmin with traffic suggests alternate routes and guides you around trouble spots. Also, you will receive alerts about important or dangerous road incidents such as accidents and obstacles on your route ahead.

Lifetime Maps²

nüMaps Lifetime is a 1-time purchase that lets you download the most up-to-date map information on streets, highways and points of interest as soon as new content is available — for the lifetime of your Garmin device. Lifetime maps entitles you to receive map updates during the useful life of your Garmin product or as long as Garmin receives map data from its current third party supplier, whichever is shorter. Not transferable to another person or Garmin product.

We continually increase our map coverage and map features; although we allow for map growth, additional memory (SD™ card, purchase required) may be necessary in the future.

Safety Camera / Danger Zone Alerts

With a subscription to our safety camera database, you’ll receive speeding and danger zone alerts on your compatible device to help you arrive at your destination safely and securely. If you have the live service, this may also include warnings of mobile camera locations shared with the Garmin and Speedwatch communities.

The database contains the location of thousands of safety cameras and dangerous zones and is updated weekly. Safety camera alerts are not available for all areas. View coverage areas.

nüMaps Guarantee

Get the newest maps available and navigate with confidence with our nüMaps Guarantee. Simply connect your new Garmin nüvi, dēzl or zūmo to your computer and visit www.garmin.com/uk/maps within 90 days of first acquiring satellites while driving with your device, and you’ll be able to see if a free map update is available. With our nüMaps Guarantee, you’ll be up-to-date when you hit the road.

¹Lifetime traffic terms and conditions

²Lifetime maps terms and conditions

Danish

Lifetime traffic¹

Din Garmin med trafik informerer ikke kun om forsinkelser på ruten, den kan også hjælpe dig med at undgå de områder, hvor trafikken bevæger sig langsomt. Din Garmin med trafik foreslår alternative ruter og guider dig uden om steder med problemer. Du modtager også advarsler vedrørende vigtige eller farlige begivenheder på vejen, f.eks. ulykker og forhindringer på din rute.

Livstidsabonnement på kort²

nüMaps Lifetime er et engangskøb, der gør det muligt at downloade de mest opdaterede kortoplysninger angående veje, motorveje og interessepunkter, lige så snart nyt indhold er tilgængeligt - i hele din Garmin enheds levetid. Lifetime kort giver dig ret til at modtage kortopdateringer i hele dit Garmin produkts levetid, eller så længe Garmin modtager kortdata fra den nuværende tredjepartsleverandør - den korteste af disse perioder er gældende. Kan ikke overføres til anden person eller andet Garmin produkt.

Vi forbedrer fortsat kortdækningen og kortfunktionerne, og selvom vi gør plads til kortvækst, kan det blive nødvendigt med yderligere hukommelse (SD™ kort, købes separat) i fremtiden.

Sikkerhedskamera/farezoneadvarsler

Med abonnement til vores sikkerhedskameradatabase modtager du advarsler om hastighedsgrænser og farlige strækninger på din kompatible enhed, som kan hjælpe dig med at nå sikkert frem til din destination. Hvis du har live-tjeneste, kan du også modtage advarsler om positioner for mobile kameraer fra Garmin- og Speedwatch-fællesskabet.

Databasen indeholder positioner for tusindvis af sikkerhedskameraer og farezoner, som opdateres hver uge. Sikkerhedskameraadvarsler er ikke tilgængelige i alle områder.

[Safety camera/Danger Zone coverage not available for Denmark.]

nüMaps kort-garanti™

Hent de nyeste tilgængelige kort og naviger sikkert med vores nüMaps kort-garanti. Slut blot din nye Garmin nüvi, dēzl eller zūmo til din computer, og klik ind på www.garmin.com/mapupdates inden for 90 dage efter, at enheden første gang modtager satellitsignaler under kørsel. Så kan du tjekke, om der er ny version til gratis kortopdatering. Med vores nüMaps kort-garanti har du altid seneste kort på en ny vejnavigator.

¹Lifetime trafik - vilkår og betingelser

²Lifetime kort - vilkår og betingelser

Dutch (Netherlands)

Levenslang verkeersinformatie¹

Uw Garmin-toestel met verkeersinformatie houdt u niet alleen op de hoogte van vertragingen op uw route, maar u kunt er zelfs gebieden met files en langzaam rijdend verkeer mee vermijden. Uw Garmin-toestel stelt alternatieve routes voor en leidt u om probleemgebieden heen. Ook ontvangt u waarschuwingen over belangrijke of gevaarlijke gebeurtenissen zoals ongelukken en obstakels op de weg vóór u.

Levenslang kaarten²

nüMaps Lifetime is een eenmalige aanschaf waarmee u de meest actuele kaartinformatie over straten, snelwegen en nuttige punten kunt downloaden zodra deze beschikbaar zijn. U kunt dit gedurende de levensduur van uw Garmin-toestel blijven doen. Levenslang kaarten geeft u recht op maximaal vier kaartupdates per jaar gedurende de nuttige levensduur van uw Garmin-product of zo lang Garmin kaartgegevens van zijn huidige leverancier ontvangt, welke van de twee korter is. Niet overdraagbaar op een andere persoon of ander Garmin-product.

Wij breiden onze kaartdekking en kaartfuncties steeds verder uit; alhoewel we wel op grotere kaarten zijn voorbereid, is in de toekomst mogelijk meer geheugen (SD™-kaart, aanschaf vereist) nodig.

Waarschuwingen voor flitspalen / gevarenzones

Met een abonnement op onze flitspaaldatabase ontvangt u waarschuwingen voor snelheidscontroles en gevarenzones op uw compatibele toestel zodat u veilig op uw bestemming kunt aankomen. Als u gebruikmaakt van de live service ontvangt u mogelijk ook waarschuwingen voor mobiele flitslocaties die door andere gebruikers van Garmin en Speedwatch zijn gemeld.

De database bevat de locaties van duizenden flitspalen en gevarenzones en wordt wekelijks geactualiseerd. Waarschuwingen voor flitspalen zijn niet voor alle gebieden beschikbaar.

Dekkingsgebieden van flitspalen/gevarenzones http://www.garmin.com/be_nl/extras/flitspalen/.

nüMaps Guarantee™

Via onze nüMaps Guarantee krijgt u de nieuwste kaarten die beschikbaar zijn en kunt u vol vertrouwen navigeren. Sluit uw nieuwe Garmin nüvi, dēzl of zūmo aan op uw computer en ga binnen 90 dagen nadat u voor de eerste keer satellietsignalen hebt ontvangen terwijl u een rit maakt naar https://my.garmin.com/maps/nuMaps.htm en kijk of er een gratis kaartupdate beschikbaar is. Met onze nüMaps Guarantee bent u altijd up-to-date als u de weg op gaat.

¹Levenslang verkeersinformatie - voorwaarden en bepalingen

²Levenslang kaarten - voorwaarden en bepalingen

French

Service d’info-trafic à vie¹

Non seulement votre appareil Garmin avec service d'info-trafic vous informe des retards sur votre itinéraire, mais il vous permet également d'éviter les zones de ralentissement. Votre appareil Garmin avec service d'info-trafic vous propose d'autres itinéraires et vous guide au travers des problèmes de circulation. Vous recevrez également des alertes concernant les incidents importants ou dangereux sur la route, tels que les accidents et les obstacles sur votre itinéraire.

Cartes à vie²

nüMaps Lifetime est un achat unique grâce auquel vous pouvez télécharger les informations cartographiques les plus à jour sur les rues, les autoroutes et les points d'intérêt dès que du nouveau contenu est disponible, et ce, pendant toute la durée de vie de votre appareil Garmin. Les cartes à vie vous permettent de bénéficier de mises à jour cartographiques tout au long de la vie de votre produit Garmin compatible ou tant que Garmin reçoit des données cartographiques de son fournisseur tiers (la période la plus courte étant retenue). Cette offre ne peut être transférée à une autre personne ou à un autre produit Garmin.

Nous étendons sans cesse notre couverture cartographique et proposons de nouvelles fonctions de carte. Comme le volume de nos cartes augmente, l'ajout de mémoire supplémentaire (carte SD™, vendue séparément) peut s'avérer nécessaire.

Alertes radars / de zone de danger

Si vous êtes abonné à notre base de données d’alertes radars ou de zones de danger (France uniquement), vous recevrez des alertes sur votre GPS afin d’arriver à destination en toute sécurité. Si vous disposez des services Live, vous pourrez également être averti des zones à risques signalées par la communauté Coyote.

La base de données répertorie la position de milliers de radars et de zones de danger et est mise à jour chaque semaine. Les alertes radars ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

Plus d’information sur les alertes des zones de danger : http://www.garmin.com/fr/extras/services/automobile/alertes-radars/.

nüMaps Guarantee™

Téléchargez les cartes les plus récentes et naviguez en toute confiance avec notre offre nüMaps Guarantee. Connectez simplement votre nouveau Garmin nüvi, d ēzl ou z ūmo à votre ordinateur et rendez-vous sur le site http://www.garmin.com/fr/maps/numaps/numaps-guarantee dans les 90 jours suivant la première acquisition des signaux satellites par votre appareil en cours de conduite et vous pourrez voir si une mise à jour cartographique gratuite est disponible. Avec notre offre nüMaps Guarantee, vous serez à jour dès que vous prendrez la route.

¹Conditions générales d'utilisation du service d'info-trafic à vie

²Conditions générales d'utilisation du service d'info-trafic à vie

German

Bedingungen für unbegrenzte Verkehrsfunkabonnements finden Sie hier

Bedingungen zu lebenslangen Karten-Updates finden Sie hier

Smartphone Link

Weitere Informationen zu den Daten- und Roaming-Tarifen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alarme für Radar-Infos/Gefahrenzonen

Mit einem Abonnement für unsere Radar-Info-Datenbank erhalten Sie auf kompatiblen Geräten Geschwindigkeits- und Gefahrenzonenalarme, damit Sie sicher am Ziel ankommen. Wenn Sie über den Live-Service verfügen, sind möglicherweise auch Warnungen zu den Standorten mobiler Kameras enthalten, die von der Garmin- und Speedwatch-Community freigegeben wurden.

Die Datenbank umfaßt die Standorte Tausender Radar-Infos und Gefahrenzonen und wird jede Woche aktualisiert. Radar-Info-Alarme sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

Norwegian

Livstidstrafikk¹

Garmin-enheten med trafikk gir deg mer enn bare informasjon om forsinkelser langs ruten, den kan også hjelpe deg med å unngå områder der trafikken går sakte. Garmin-enheten med trafikk foreslår alternative ruter og leder deg forbi problemsteder. Du mottar også varsler om viktige eller farlige veihendelser, som ulykker og hindringer foran deg på ruten.

Livstidskart²

nüMaps Lifetime er et éngangskjøp som gjør at du kan laste ned den mest oppdaterte kartinformasjonen om veier, motorveier og punkter av interesse med en gang nytt innhold er tilgjengelig – gjennom hele levetiden for Garmin-enheten. Med livstidskart får du kartoppdateringer løpet av levetiden til Garmin-produktet, eller så lenge Garmin mottar kartdata fra nåværende tredjepartsleverandør, avhengig av hva som inntreffer først. Kan ikke overføres til en annen person eller et annet Garmin-produkt.

Vi utvider stadig kartdekningen og kartfunksjonene. Selv om det er mulig å utvide kartet, kan det være nødvendig med ekstra minne (SD™-kort, må kjøpes separat) i fremtiden.

Fotoboksvarsler og varsler om faresone

Med et abonnement på fotoboksdatabasen vår mottar du varsler om fartsoverskridelser og faresoner på en kompatibel enhet, slik at du trygt og sikkert kommer frem til bestemmelsesstedet. Hvis du har live-tjenesten, kan dette også omfatte advarsler om steder med mobile fotobokser som er delt med Garmin og Speedwatch-fellesskapet.

Databasen inneholder posisjonen for tusenvis av fotobokser og faresoner, og den oppdateres ukentlig. Fotoboksvarsler er ikke tilgjengelige for alle områder.

Dekningsområder for fotobokser/faresoner.

nüMaps Guarantee™

Få de nyeste tilgjengelige kartene, og naviger med sikkerhet med vår nüMaps Guarantee. Koble den nyeGarmin nüvi-, dēzl- eller zūmo-enheten til datamaskinen, og gå til www.garmin.com/mapupdates innen 90 dager etter første gangen du innhentet satellitter under kjøring med enheten, for å se om du har en gratis kartoppdatering tilgjengelig. Med vår nüMaps Guarantee er du helt oppdatert når du kjører av sted.

¹Vilkår og betingelser for livstidstrafikk

²Vilkår og betingelser for livstidskart

Polish

Komunikaty drogowe¹

Dzięki usłudze komunikatów drogowych firmy Garmin otrzymujesz nie tylko informacje o opóźnieniach na trasie, lecz także o sposobach ominięcia miejsc, gdzie jazda jest utrudniona. Urządzenie Garmin zaopatrzone w tę usługę proponuje alternatywne trasy i objazdy problematycznych miejsc. Dodatkowo wysyłane są powiadomienia o ważnych lub niebezpiecznych zdarzeniach na drogach, takich jak wypadki i przeszkody.

Bezterminowa subskrypcja map²

Program nüMaps Lifetime, który kupuje się jeden raz, umożliwia pobieranie najnowszych informacji o ulicach, autostradach i punktach szczególnych, gdy tylko staną się dostępne nowe informacje i przez cały okres użytkowania urządzenia firmy Garmin. Bezterminowa subskrypcja map upoważnia do otrzymania aktualizacji map przez cały okres eksploatacji posiadanego produktu Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane map od aktualnego zewnętrznego dostawcy, w zależności od tego, który z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Nie można jej przekazać innej osobie ani przypisać do innego produktu Garmin.

Ponieważ stale zwiększamy obszar zasięgu i funkcji map w przyszłości może być konieczne zakupienie dodatkowej karty pamięci SD™.

Alerty kamer monitorujących / niebezpiecznych miejsc

W ramach subskrypcji bazy danych kamer monitorujących na zgodne urządzenie wysyłane są ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości i o niebezpiecznych miejscach, dzięki czemu bezpiecznie dojedziesz do celu podróży. Jeśli korzystasz dodatkowo z usług Live, możliwe jest również wysyłanie ostrzeżeń o lokalizacjach kamer mobilnych dzięki informacjom udostępnionym przez użytkowników społeczności Garmin i Speedwatch.

Aktualizowana raz na tydzień baza zawiera informacje o tysiącach lokalizacji kamer monitorujących i niebezpiecznych miejscach. Alerty o kamerach monitorujących nie są dostępne na wszystkich obszarach.

Obszary zasięgu informacji o kamerach monitorujących/niebezpiecznych miejscach

nüMaps Guarantee™

Pobierz najnowsze dostępne mapy i podróżuj bez problemów dzięki programowi nüMaps Guarantee. Wystarczy podłączyć nowe urządzenie nüvi, dęzl lub zūmo firmy Garmin do komputera oraz odwiedzić stronę www.garmin.com/mapupdates w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej, aby sprawdzić, czy dostępna jest bezpłatna aktualizacja map. Dzięki programowi nüMaps Guarantee użytkownicy mogą być pewni, że posiadają aktualne dane, gdy ruszają w drogę.

¹Warunki korzystania z bezterminowej subskrypcji komunikatów drogowych

²Warunki korzystania z bezterminowej subskrypcji komunikatów drogowych

Portuguese

Extensões vitalícias de trânsito¹

O seu dispositivo Garmin com serviço de Trânsito não se limita a informá-lo acerca de atrasos na sua rota. Ajuda-o também a evitar as zonas onde ocorrem os congestionamentos. O seu dispositivo Garmin com serviço de Trânsito sugere rotas alternativas e ajuda-o a contornar pontos problemáticos. Recebe ainda alertas que o informam sobre incidentes importantes na estrada, tais como acidentes e obstáculos na sua rota.

Mapas vitalícios²

O nüMaps Lifetime é um produto de compra única que lhe permite transferir as informações mais recentes de mapas para estradas, autoestradas e pontos de interesse, assim que o novo conteúdo fica disponível - durante toda a vida útil do seu dispositivo Garmin. O programa Lifetime permite-lhe receber atualizações de mapas durante a vida útil deste produto Garmin compatível ou durante todo o período em que a Garmin recebe dados do mapa a partir do seu fornecedor atual - o que for inferior. Não transmissível a outra pessoa ou a outro produto Garmin.

Aumentamos continuamente a cobertura e as funcionalidades dos mapas. Apesar de ser possível instalar mapas maiores, poderá ser necessária memória adicional, no futuro (necessário adquirir cartão SD™).

Alertas de radares/Zonas de perigo

Ao subscrever a nossa base de dados de radares, receberá alertas de velocidade e de zonas de perigo no seu dispositivo compatível, para que chegue sempre ao seu destino em segurança. Se tiver os serviços Live, poderá também receber avisos de localizações de radares fixos, partilhados com as comunidades Garmin e Speedwatch.

A base de dados contém a localização de milhares de radares e zonas de perigo, e é actualizada semanalmente. Alertas de radares não disponíveis em todas as áreas.

áreas de cobertura de radares/Zonas de perigo

nüMaps Guarantee™

Obtenha os mapas mais recentes e navegue com confiança com a nossa garantia nüMaps Guarantee. Basta ligar o seu Garmin nüvi, dēzl ou zūmo ao computador e visitar www.garmin.com/mapupdates dentro de 90 dias depois de adquirir o seu primeiro sinal de satélite em condução, e poderá ver se está disponível uma actualização gratuita do mapa. Com a sua garantia nüMaps Guarantee, quando se aventurar na estrada, estará actualizado.

¹Termos e condições do trânsito Lifetime

²Termos e condições dos mapas Lifetime

Spanish

Suscripción Lifetime Traffic¹

Tu dispositivo Garmin con tráfico no sólo te informa acerca de los retrasos en ruta, también te ayuda a evitar las zonas con retenciones de tráfico. Tu dispositivo Garmin con tráfico te sugiere rutas alternativas y te proporciona indicaciones para que evites los puntos problemáticos. También recibirás alertas acerca de incidencias importantes o peligrosas en la carretera, como accidentes y obstáculos próximos en tu ruta.

Suscripción Lifetime Maps²

nüMaps Lifetime es una compra única que te permite descargar los mapas más actualizados con información sobre calles, carreteras y puntos de interés tan pronto como el contenido esté disponible y durante toda la vida útil de tu dispositivo Garmin. Los mapas de por vida te dan derecho a recibir actualizaciones de mapas durante toda la vida útil del producto de Garmin o durante todo el tiempo que Garmin reciba datos de mapas de su actual proveedor, lo que finalice primero. No puede transferirse a ninguna otra persona o producto de Garmin.

Ampliamos continuamente nuestra cobertura y funciones de los mapas; aunque permitimos el crecimiento de los mapas, puede que sea necesaria memoria adicional (tarjeta SD™, compra por separado).

Alertas de radares/zonas peligrosas

Con una subscripción a nuestra base de datos de radares, recibirás alertas de velocidad y de zonas peligrosas en tu dispositivo compatible para ayudarte a llegar al destino de forma segura. Si dispones del servicio en directo, puede que también se incluyan advertencias de ubicaciones de radares móviles compartidas con la comunidad Garmin y Speedwatch.

La base de datos contiene la ubicación de miles de radares y zonas peligrosas y se actualiza semanalmente. Las alertas de radares no están disponibles para todas las áreas.

observa las áreas cubiertas

nüMaps guarantee™

Obtén los mapas más actualizados disponibles y navega con confianza con nüMaps Guarantee™. Simplemente conecta tu nuevo dispositivo Garmin nüvi, dēzl o zūmo al ordenador y visita www.garmin.com/mapupdates en un plazo de 90 días desde la primera detección de satélites mientras conduces con tu dispositivo y podrás ver si hay una actualización de mapas disponible. Con nüMaps Guarantee™, tendrás los mapas más actualizados cuando te lances a la carretera.z

¹Términos y condiciones relativos al tráfico de por vida

²Términos y condiciones relativos a los mapas de por vida

Swedish

Livstids trafikinformation¹

Din Garmin med trafik informerar dig inte bara om förseningar utan hjälper dig även att undvika områden med trafikstockningar. Din Garmin med trafik föreslår alternativa rutter och hjälper dig att undvika problemområden. Du får även varningar om viktiga eller farliga vägproblem som exempelvis olyckor och hinder längre fram på rutten.

Livstidskartor²

nüMaps Lifetime är ett engångsköp som ger dig möjlighet att hämta den mest uppdaterade kartinformationen om gator, motorvägar och intressanta platser, så snart det finns nytt innehåll tillgängligt – under Garmin-enhetens hela livslängd. Med livstidskartor har du rätt att få kartuppdateringar under Garmin-produktens livslängd eller så länge som Garmin får kartdata från sin aktuella tredjepartsleverantör, beroende på vilket som varar kortast tid. Ej överförbart till en annan person eller Garmin-produkt.

Vi utökar ständigt vår karttäckning och våra kartfunktioner. Vi tar med utökningen av kartor i beräkningen, men det kan ändå hända att det kommer att krävas extra minne (SD™-kort, kräver inköp) i framtiden.

Fartkamera-/farozonsvarningar

Med ett abonnemang på vår fartkameradatabas får du fortkörnings- och farozonsvarningar till din kompatibla enhet, vilket hjälper dig att komma fram till din destination på ett säkert sätt. Om du har realtidstjänsten kan denna även inkludera varningar om mobila kameraplatser som delas med Garmin och Speedwatch.

Databasen innehåller platser för tusentals fartkameror och farozoner och uppdateras varje vecka. Fartkameravarningar är inte tillgängliga för alla områden.reas.

Täckningsområden för fartkameror och farozoner finner du på www.garmin.com/safetycameras.

nüMaps-garanti™

Få de senaste tillgängliga kartorna och navigera tryggt med vår nüMaps Guarantee. Du ansluter helt enkelt din nya Garmin nüvi-, dēzl- eller zūmo-enhet till din dator och går till www.garmin.com/mapupdates inom 90 dagar från den första satellitmottagningen, under körning med din enhet, så kan du ta reda på om det finns en kostnadsfri kartuppdatering tillgänglig. Med nüMaps Guarantee kommer du alltid vara uppdaterad på vägarna.

¹Villkor för Livstidstrafik

²Villkor för Livstidskartor